മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമാര്‍ Edit
    ഒരു വൃക്ഷം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indomitable, അകൃതപുംഖന്‍, അഭിനവപയസ്, ആപ്തകാമ, ഇന്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean