മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമസ്യണ Edit
    മൃദുവല്ലാത്ത, മയമില്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acutely, amity, fate, scarcity, മഘാഭവന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean