മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമലി Edit
    മഹാലക്ഷ്മി, ഐശ്വര്യം
    Lekshmi, prosperity


Entries from Datuk Database

അമലി(നാമം):: ലക്ഷ്മി
അമലി(നാമം):: ഐശ്വര്യം, സമൃദ്ധി, പൂര്‍ണത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഫലീകരണം, ബഹിഷ്ക, ചവണന്‍, വ്യഗ്രന്‍, അപാരപണ്ഡിതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean