മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമര്‍ത്യ Edit
    മരണമില്ലാത്ത, മനുഷ്യനല്ലാത്ത, ദേവകളെ സംബന്ധിച്ച
    immortal, not human divine


Entries from Datuk Database

അമര്‍ത്യ(വിശേഷണം):: മരണമില്ലാത്ത, നാശമില്ലാത്ത
അമര്‍ത്യ(വിശേഷണം):: മര്‍ത്യനല്ലാത്ത, ദേവകളെ സംബന്ധിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ heroism, italics, അംഗാരാമ്ലം, ചെപ്പി, വൈവശ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean