മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമര്‍ Edit
    യുദ്ധം, പോര്, അമരാടുക


അമര്‍ Edit
    അമര്‍ത്തുക, അമര്‍ക്കുക


അമര്‍ Edit
    അമരുക, വാഴുക, ചേരുക


അമര്‍ Edit
    സ്വര്‍ഗ്ഗം


Entries from Datuk Database

അമര്‍1(-):: "അമരുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
അമര്‍2(-):: "അമറുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
അമര്‍3(-):: "അമര്‍കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
അമര്‍4(നാമം):: യുദ്ധം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവിഷഹ്യ, അധന, അംഗീകൃതി, പ്രധി, ചാട്ടുളി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean