മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമരേത്ത് Edit
    അമൃതേത്ത്


Entries from Datuk Database

അമരേത്ത്(നാമം):: രാജാവിന്‍റെയോ ദേവന്‍റെയോ ഭക്ഷണം, അമൃതേത്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ convener, അമ്പലപ്പടി, ചിത്തചാഞ്ചല്യം, അയോഗു, കുടുങ്ങുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean