മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമരുക Edit
    വാഴുക, ഉറച്ചിരിക്കുക, ഒതുങ്ങുക
    to abide, to be seated, to shrink


Entries from Datuk Database

അമരുക(ക്രിയ):: വാഴുക, വസിക്കുക, വര്‍ത്തിക്കുക
അമരുക(ക്രിയ):: അടങ്ങുക, താഴുക, അടിയുക
അമരുക(ക്രിയ):: ഒതുങ്ങുക, ഉള്ളില്‍ ഒതുങ്ങിക്കൂടുക
അമരുക(ക്രിയ):: കീഴൊതുങ്ങുക, അധീനതയിലാകുക
അമരുക(ക്രിയ):: ശമിക്കുക, കുറയുക, ഇല്ലാതാകുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acceleration, aside, pastel, wizard, അന്തര്‍വ്വസ്ത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean