മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമരപുഷ്പിക Edit
    ശതകുപ്പ, വയല്‍ച്ചുള്ളി


Entries from Datuk Database

അമരപുഷ്പിക(നാമം):: ചതകുപ്പ (ശതപുഷ്പ)
അമരപുഷ്പിക(നാമം):: വയല്‍ച്ചുള്ളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trilogy, വര്‍ഷാമദം, മര്‍മ്മരി, പേര്‍വഴി, ക്രൗര്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean