മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമരപുഷ്പ Edit
    കുരുവിക്കരിമ്പ്, ചൂതം, കേതകം, കല്പവൃക്ഷം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ guava, അറവുലെ, ബിസജം, വെള്ളിയാഴ്ച, മൃഷാര്‍ത്ഥകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean