മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമരതടിനി Edit
    അമരനദി


Entries from Datuk Database

അമരതടിനി(നാമം):: അമര്‍ത്യതറ്റിനി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനസ്സ്, ആസ്രാവം, ഇളം, കുട്ട, ഹാലകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean