മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമണ്ടം Edit
    അമദണ്ഡം, വണ്ടിച്ചക്രത്തോടു ചേര്‍ത്ത് പിന്‍ഭാഗത്തു വിലങ്ങനെ കെട്ടുന്ന തടി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dampen, ഇടയിടുക, ഭൂതയജ്ഞം, അജാമന്‍, പരിചരണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean