മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമങ്ങുക Edit
    അമര്‍ന്നുതാഴുക, അമരുക
    to subside, to be pressed down


Entries from Datuk Database

അമങ്ങുക(ക്രിയ):: അമര്‍ന്നുതാഴുക, പതുങ്ങുക, അടങ്ങുക, ഒതുങ്ങുക, ശമിക്കുക
അമങ്ങുക(ക്രിയ):: ഭാരത്തിന്‍റെ അടിയില്‍ ഞെരിയുക, സമ്മര്‍ദംകൊണ്ടു ചുരുങ്ങുക, ഞെരുങ്ങുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ linament, pyrotechnic, spanking, അംഗമര്‍ദ്ദം, ആഭിഹാരികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean