മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമ Edit
നാമം
    ഞെരുങ്ങിനില്ക്കുക, "അമയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.


അമ Edit
നാമം
    അമ്പൊട്ടല്‍, ഒരുതരം പുല്ല്, മുള, ശരപ്പുല്ല്


അമ Edit
നാമം
    അമാവാസ്യ, ഭാവം പകര്‍ന്നിതമ


Entries from Datuk Database

അമ1(-):: "അമയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
അമ2(നാമം):: ശരപ്പുല്ല്, അമ്പൊട്ടല്‍, ഈറ്റ
അമ2(നാമം):: മുള
അമ3(നാമം):: അമാവാസ്യ
അമ3(നാമം):: ഒരു സൂര്യരശ്മിയുടെ പേര്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ extrovert, nib, അര്‍ദ്ധചന്ദ്രവ്യൂഹം, അപദ്രവ്യം, അഗ്നിജാതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean