മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യേഷണം Edit
    അഭ്യഷം നോക്കുക


Entries from Datuk Database

അഭ്യേഷണം(നാമം):: ആഗ്രഹിക്കല്‍
അഭ്യേഷണം(നാമം):: നേരേചെല്ലല്‍, എതിരിടല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ behead, ovate, മടക്കുമണ്ട, അഗ്രലോഹിത, ബന്ധകരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean