മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യേത്യ Edit
    പ്രാപിച്ചിട്ട്


Entries from Datuk Database

അഭ്യേത്യ(അവ്യയം):: പ്രാപിച്ചിട്ട്, അടുത്തുചെന്നിട്ട്, സമീപിച്ചിട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prehensile, പ്രഹ്ലന്നി, യഥാകാലം, ഘരം, കാരൂകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean