മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യുദിതന്‍ Edit
    ഉദയസമയത്തു കിടന്നുറങ്ങുന്നവന്‍, നേരേ ഉദിച്ചവന്‍


Entries from Datuk Database

അഭ്യുദിതന്‍(നാമം):: (ഉഷസ്സന്ധ്യയെ വന്ദിക്കാതെ) സൂര്യോദയസമയത്തു കിടന്നുറങ്ങുന്നവന്‍
അഭ്യുദിതന്‍(നാമം):: നേരേ ഉദിച്ചവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ miss, bug, അര്യമപ്രസ്തരം, ചൂര്‍ണ്ണം, അണ്ടര്‍കോന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean