മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യുദാഹരണം Edit
    വിപരീതലക്ഷണം വഴിക്കുള്ള ഉദാഹരണം


Entries from Datuk Database

അഭ്യുദാഹരണം(നാമം):: വിപരീതലക്ഷണം വഴിക്കുള്ള ഉദാഹരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ opprobrious, അദാലത്ത്, ചുരണം, അചിന്തനീയ, പ്രചിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean