മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യുദയകാംക്ഷി Edit
    ശ്രേയസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍
    a well-wisher


Entries from Datuk Database

അഭ്യുദയകാംക്ഷി(നാമം):: (അന്യന്‍റെ) അഭ്യുദയത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആളാംപ്രതി, അവര്‍ശം, പ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയം, ഗുണ്യം, തപനതനയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean