മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യുത്ഥാനം Edit
    എഴുന്നേല്ക്കല്‍, അഭിവൃദ്ധി, ഉയര്‍ച്ച
    rise, elevation, progress


Entries from Datuk Database

അഭ്യുത്ഥാനം(നാമം):: (ആഗതനോട്) ബഹുമാനം കാണിക്കാന്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കല്‍
അഭ്യുത്ഥാനം(നാമം):: പുറപ്പാട്, യാത്രതിരിക്കല്‍
അഭ്യുത്ഥാനം(നാമം):: ഉയര്‍ച്ച, അഭിവൃത്തി, ക്ഷേമം
അഭ്യുത്ഥാനം(നാമം):: അന്തസ്സ്, അധികാരപദവി
അഭ്യുത്ഥാനം(നാമം):: (സൂര്യന്‍റെ) ഉദയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doom, ഭഹനേത്രഘ്നന്‍, വിശ്വകര്‍മ്മാവ്, enrapture, മധുരാമ്ലകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean