മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യാസശാല Edit
    അഭ്യാസിക്കുന്ന സ്ഥലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ call for, അക്ഷാന്തിമതി, മഹീക്ഷിത്ത്, കാലാന്തരം, തോടന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean