മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യാസ Edit
    അടുത്തുള്ള, അടുത്തു വന്ന , അഭ്യാസഗത-അടുത്തെത്തിയ


അഭ്യാസ Edit
    അടുത്തുള്ള, അടുത്തു വന്ന


അഭ്യാസ Edit
    അടുത്തുള്ള, അടുത്തു വന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catastrophe, invoke, overreach, pasteurization, മക്രോടന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean