മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യാസ Edit
    അടുത്തുള്ള, അടുത്തു വന്ന , അഭ്യാസഗത-അടുത്തെത്തിയ


അഭ്യാസ Edit
    അടുത്തുള്ള, അടുത്തു വന്ന


അഭ്യാസ Edit
    അടുത്തുള്ള, അടുത്തു വന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ genetic, hen, ഇക, അഷ്ടമം, അഭ്യുന്നതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean