മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യാരോഹം Edit
    കയറ്റം, അഭിവൃദ്ധി, പൂജാമന്താച്ചാരണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean