മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യാത്ത Edit
    ലഭിച്ച, സര്‍വ്വവ്യാപിയായ


Entries from Datuk Database

അഭ്യാത്ത(വിശേഷണം):: ലഭിച്ച, സിദ്ധിച്ച
അഭ്യാത്ത(വിശേഷണം):: വ്യാപിച്ച, സര്‍വവ്യാപിയായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആഹിസ്താ, പരതീരം, പൊരുക, ത്രിരസകം, ജ്യോതിഷ്കം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean