മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യാതാനം Edit
    പരക്കല്‍, വ്യാപ്തി


Entries from Datuk Database

അഭ്യാതാനം(നാമം):: വ്യാപിക്കല്‍, വ്യാപനം, പരക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gentile, non compliance, അക്ഷിമണി, അജഹ, ഇന്ദ്രാശനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean