മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യാഗമം Edit
    യുദ്ധം, വരവ്, സന്ദര്‍ശനം


Entries from Datuk Database

അഭ്യാഗമം(നാമം):: വന്നുചേരല്‍, സന്ദര്‍ശനം
അഭ്യാഗമം(നാമം):: നേരിട്ടെതിര്‍ക്കല്‍, ആക്രമണം, യുദ്ധം
അഭ്യാഗമം(നാമം):: അടുപ്പം
അഭ്യാഗമം(നാമം):: വിരോധം, ശത്രുത
അഭ്യാഗമം(നാമം):: എതിരേല്‍പ്പ്, സ്വാഗതംചെയ്യല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ shrewish, അപിനദ്ധ, അനുഹ്രാദന്‍, വട്ടകം, മനുഭൂവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean