മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യര്‍ണ്ണത Edit
    സാമീപ്യം, അടുപ്പം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accolade, monopoly, retort, alienist, അമാവസു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean