മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭേദ്യ Edit
    വിഭജിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത
    indivisible


Entries from Datuk Database

അഭേദ്യ(വിശേഷണം):: ഭേദിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത, പൊട്ടിക്കാനാകാത്ത
അഭേദ്യ(വിശേഷണം):: വിഭജിക്കാനാകാത്ത
അഭേദ്യ(വിശേഷണം):: ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനാകാത്ത, തുളച്ചുകയറത്തക്കതല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ramification, അചല്, അസങ്കുല, വാതായു, ആരക്കാല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean