മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭീത Edit
    ഭയം ഇല്ലാത്ത, പേടിയില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അഭീത(വിശേഷണം):: പേടിയില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ Celebration, അവച്ഛേദനം, അകചന്‍, ബാണഭട്ടന്‍, ചൂളമരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean