മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭീത Edit
    ഭയം ഇല്ലാത്ത, പേടിയില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അഭീത(വിശേഷണം):: പേടിയില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ father, gorgeous, in process of time, boot, അകശ്മല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean