മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിഹാരം Edit
    അഭിഹരണം, ആയുധധാരണം


Entries from Datuk Database

അഭിഹാരം(നാമം):: അഭിഹരണം
അഭിഹാരം(നാമം):: ആക്രമണം
അഭിഹാരം(നാമം):: ആയുധധാരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ semi, afore, ഇളിഞ്ഞില്‍, ഫലസമ്പത്ത്, മിടമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean