മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിസന്താപം Edit
    യുദ്ധം, വലിയ ചൂട്, വ്യസനം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവകാശക്രമം, വിഴുങ്ങുക, ആജാനം, കുലാലം, ദണ്ഡധാരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean