മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിസന്താപം Edit
    യുദ്ധം, വലിയ ചൂട്, വ്യസനം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ thought, അര്‍ത്ഥൈഷണ, ബെല്‍ട്ട്, വേറ്, ഉത്ഭവിക്കുക


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean