മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിസംവൃത Edit
    മുണ്ടുകൊണ്ടു മൂടിയ, വസ്ത്രം ധരിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ salamander, satire, അയോജാലം, അരക്കുക, ഇന്ദ്രകോശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean