മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിശാപജ്വരം Edit
നാമം
    ശപം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വരം.


Entries from Datuk Database

അഭിശാപജ്വരം(നാമം):: ശപം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hobnob, അഭ്യാസ, പ്രതിവിഷ, പ്രഭവിതാ, ഭുജിഷ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean