മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിവയസ്സ് Edit
    വളരെ പുതിയ, യുവത്വമുള്ള


Entries from Datuk Database

അഭിവയസ്സ്(വിശേഷണം):: യുവത്വം ഉള്ള, ഊര്‍ജസ്വലതയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inception, inconspicuous, osmosis, അലക്കുകല്ല്, വ്യവായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean