മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിലംഘനം Edit
    മറുകരയ്ക്കുള്ള ചാട്ടം, മറുത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കാല്‍


Entries from Datuk Database

അഭിലംഘനം(നാമം):: ചാടിക്കടക്കല്‍
അഭിലംഘനം(നാമം):: മറുത്തുപ്രവര്‍ത്തിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ development, അംബോദം, ഇതിവല്‍, ചുണ്ണാമ്പ്, അന്വാഖ്യാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean