മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിമതം Edit
നാമം
    ആഗ്രഹം, അഭിപ്രായം, സമ്മതം.
    Desire, Opinion, Consent.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അഭിമതം(നാമം):: ആഗ്രഹം, ഇഷ്ടം, അഭിലാഷം
അഭിമതം(നാമം):: സമ്മതം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coagulate, groat, ആനത്, വീക്ക്, മദ്ധ്വാസവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean