മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിപതിക്കുക Edit
    സമിലിക്കുക


Entries from Datuk Database

അഭിപതിക്കുക(ക്രിയ):: സമീപിക്കുക, നേരിടുക
അഭിപതിക്കുക(ക്രിയ):: കയ്യേറ്റം ചെയ്യുക, ആക്രമിക്കുക
അഭിപതിക്കുക(ക്രിയ):: (മറ്റൊന്നിന്മേല്‍) വീഴുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ desecrate, subjudice, അഭ്യാത്മ, ഛോരണം, വീതിക്കല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean