മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിനീത Edit
    അഭിനയിക്കപ്പെട്ട, ന്യായമായി ലഭിച്ച
    enacted, legitimately acquired


Entries from Datuk Database

അഭിനീത(വിശേഷണം):: അടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന, സമീപത്ത് എത്തിച്ച
അഭിനീത(വിശേഷണം):: അഭിനയിക്കപ്പെട്ട
അഭിനീത(വിശേഷണം):: ഭംഗിയായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട
അഭിനീത(വിശേഷണം):: യോഗ്യമായ
അഭിനീത(വിശേഷണം):: ക്ഷമയുള്ള
അഭിനീത(വിശേഷണം):: അംഗീകരിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tangible, bunting, മുഴുക്കെ, ധൃഷ്ട, എഴുന്ന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean