മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിനവമാലിക Edit
    ഒരു വൃത്തം


Entries from Datuk Database

അഭിനവമാലിക(നാമം):: ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചാണയ്ക്കുവച്ചകല്ല്, മൂഢന്‍, മനം, കോട്ടമാവ്, കാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean