മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിധര്‍മ്മം Edit
    സത്യം, അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bazar, enamel, stripling, ആരോന്‍, പ്രിയാളു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean