മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിദ്രവം Edit
    നേരെ ഓടിച്ചെല്ലല്‍


Entries from Datuk Database

അഭിദ്രവം(നാമം):: നേര്‍ക്കുപാഞ്ഞടുക്കല്‍, ആക്രമണം, ഒരു യുദ്ധ കൗശലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chairperson, അഭ്യമിത്രിണന്‍, അഭിനിതം, ബ്രഹ്മായണ, ചെല്ല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean