മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിതൃപ്തി Edit
നാമം
    പരിപൂര്‍ണ്ണ തൃപ്തി
    full satisfaction


Entries from Datuk Database

അഭിതൃപ്തി(നാമം):: പരിപൂര്‍ണതൃപ്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ shippen, അരമ്പന്‍, മറ്റന്നാള്‍, ഉത്ഥാനം, ഉത്സുകത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean