മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിതഃ Edit
    അടുക്കല്‍, നേരെമുമ്പില്‍, എതിരെ, ഇരുപുറത്തും, മുമ്പും പിമ്പും
    near, in front, of, opposite to, on both sides, before and after


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accede, perfidy, ആമ്മട്ട്, ഭര്‍ത്തവ്യ, ചതുരഹം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean