മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭികൃത്വാവ് Edit
    മന്ത്രവാദി, ഭൂതം
    sorcerer, ghost


Entries from Datuk Database

അഭികൃത്വാ(വ്)(നാമം):: മായാവി
അഭികൃത്വാ(വ്)(നാമം):: പിശാച്, ഭൂതം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ college, xenon, മംഗലാംഗ, ആകുതി, മാണവകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean