മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭികര്‍ത്താവ് Edit
    ഏജന്‍റ്


Entries from Datuk Database

അഭികര്‍ത്താവ്(നാമം):: കാര്യസ്ഥന്‍, ഏജന്റ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മകരമാനിനി, ബൃഹതാംപതി, പാദകടകം, തത്ത്വവിത്ത്, ദൃഢസൗഹൃദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean