മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭംഗുര Edit
    ഉടയാത്ത, നാശമില്ലാത്ത, ഉറച്ച
    unbroken, indestructible, firm


Entries from Datuk Database

അഭംഗുര(വിശേഷണം):: നാശമില്ലാത്ത
അഭംഗുര(വിശേഷണം):: ഉടയാത്ത
അഭംഗുര(വിശേഷണം):: വേര്‍പാടില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ goiter, വ്യധനം, അമ്പ്, ശ്രാദ്ധ, ജപപരായണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean