മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബ്രാഹ്മണന്‍ Edit
    കണ്ടാല്‍ ബ്രാഹ്മണനെന്നു തോന്നും എന്നാല്‍ബ്രാഹ്മണനല്ലതാനും അങ്ങനെയുള്ള ആള്‍


അബ്രാഹ്മണന്‍ Edit
    ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്തവന്‍
    non-Brahmin


Entries from Datuk Database

അബ്രാഹ്മണന്‍(നാമം):: ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്തവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lynch, might, pallet, ഇറഞ്ചി, ഇളംകണ്ണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean