മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബ്ജോദ്ഭവന്‍ Edit
    അബ്ജജന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപരിത്യാജ്യം, അഖ്യാതി, അതിഗ്രഹ, പ്ര്പേസ്, വദിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean