മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബ്ജലോചനന്‍ Edit
    അബ്ജനയനന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ power of attorney, sheriat, അവതരം, അങ്ങേത്, അഹല്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean