മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബ്ജകേസരം Edit
    അബ്ജകര്‍ണ്ണിക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chary, അട്ടീല്പ്പേറ്, അഗോചരത, ഉപസരം, പൂര്‍വ്വധനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean