മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബോധാവസ്ഥ Edit
    ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ
    unconscious stage


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ presumable, അകൃപുണ്യ, വെളുവെളുപ്പ്, അഭിഹനനം, ആധമര്‍ണ്ണ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean